ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຂໍ້ຕົກລົງ ອອກໂດຍ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 07-07-2014 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 15-07-2014   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ ອັງກິດ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກຳ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ

ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຂໍ້ຕົກລົງ ອອກໂດຍ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 29-07-2016 ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 24-08-2016   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ ດາວໂຫຼດ ລາວ: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ