ແຈ້ງການ ການສ່ອງແສງລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ