ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

 • ຄະນະອຳນວຍການສະຖານີ:

ຫົວໜ້າ ຊີ້ນຳລວມ ລົງເລິກວຽກພັກ, ພະນັກງານ ແລະ ບໍລິຫານ.

ຮອງຜູ້​ທີ່ 1 ລົງ​ເລິກ​ວຽກ​ໂຄສົກ, ບັນນາທິການ ​ແລະ ລາຍການວິທະຍຸ.

ຮອງຜູ້​ທີ່ 2 ລົງ​ເລິກ​ວຽກ​ເຕັກນິກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ແລະ ສະຖານີພາກ.

ຮອງຜູ້​ທີ່ 3 ລົງ​ເລິກ​ວຽກລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ຂ່າວ.

 • ໜ້າ​ທີ່​ຂອງຄະນະບັນນາທິການ:
 1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳ​ເດືອນ, ປະ​ຈໍາປີ ຕາມເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນສໍາພາດ, ເກັບກຳຂ່າວໃຫ້ນັກຂ່າວ ແລະ ໂຄສົກ, ​ສ້າງບົດຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ, ການຜະລິດ​ເປັນສິນຄ້າ,​ ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຕາມແຜນເຊີນຂອງຂະແໜງການອື່ນ ໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມ ເພື່ອ​ເອົາຂໍ້ມູນມາວາງແຜນໃຫ້ນັກຂ່າວ-​ໂຄສົກ.
 3. ກວດແກ້ເນື້ອໃນຂ່າວ, ກວດແກ້ລາຍການ, ຂຽນບົດ, ເລືອກເຟັ້ນບົດໃສ່ພາກຂ່າວ ແລະ ລາຍການ.
 4. ຂັດ​ເລືອກຂ່າວ​ເດັ່ນ​ລາຍ​ງານ​ໄປ​ສື່​ສູນ​ກາງ, ຊຸກຍູ້​ເມືອງ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກການ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ມາ​ສະຖານີ.
 5. ສ້າງສະປອດໂຄສະນາວຽກລວມຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ເພງປະກອບພາກຂ່າວ ໃຫ້ແທດເໝາະ.

 

 1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ.
 1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະສະຖານີ ໃນການພົວພັນປະສານງານກັບຂັ້ນເທິງ, ຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ.
 2. ສ້າງແຜນວຽກ, ແຜນງົບປະມານ, ຕິດຕາມງົບປະມານຕ່າງໆ, ຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ແລະ ຄັງເງິນສົດ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ຊັບສົມບັດລວມຂອງສະຖານີ, ຕອບສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃຫ້ແກ່ວຽກບໍລິການ ແລະ ວິຊາການ.
 4. ກວດກາ, ສ້ອມແປງ, ປະດັບປະດາ, ຈັນສັນພາຫະນະ, ຕຶກອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ເຮືອນຈັກ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມຈົບງາມ, ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຕິດຕໍ່ເຈລະຈາກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຮ່າງສັນຍາ ແລະ ຈັດສັນເວລາອອກອາກາດໂຄສະນາໃຫ້ເໝາະສົມ.
 6. ຈໍລະຈອນເອກະສານ, ເກັບສຳເນົາເອກະສານ, ເຮັດສາລະບານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ເລຂານຸການ.
 7. ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນງານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ພະແນກ.
 1. ໜ່ວຍງານໂຄສົກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສ້າງແຜນປະຕິທິນລາຍການປະຈຳ​ເດືອນ, ປະ​ຈໍາປີ ຕາມເຫດ ການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວ ​ແລະ ບົດຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ, ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ, ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ສ້າງຜັງ​ລາຍການ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃຫ້​​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ມີ​ເນື້ອ​ໃນດີ ​ແລະ ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ຟັງ, ຜູ້​ຊົມ.
 3. ຈັດລາຍການ, ອ່ານຂ່າວ, ສະປອດ, ສາລະຄະດີ ແລະ ລາຍງານຂ່າວໄປວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ.
 4. ລົງເກັບກຳຂ່າວເຫດການຕົວຈິງ ແລະ ລາຍງານຂ່າວສົດເຂົ້າມາລາຍການສະຖານີ.
 5. ສະຫຼຸບສັງລວມການລາຍງານຂ່າວຂອງເມືອງ ແລະ ພະແນກການ ມາສະຖານີ ປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
 6. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານຂ່າວວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການລົງເກັບກຳຂ່າວຕາມແຜນປະຕິທິນຂ່າວຂອງຄະນະ ບກ ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະ​ຈໍາປີ ຕາມເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນເກັບກຳຂ່າວ, ບົດຄອບຄົວ​ຕົວ​ແບບ, ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ, ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຂຽນຂ່າວໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ປະສານງານກັບພະແນກການຕ່າງໆເພື່ອເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂ່າວ ແລະ ສະເໜີຂ່າວ, ບົດຢ່າງມີຈຸດຢືນ, ສ້າງສັນ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ແຫຼມຄົມ, ວ່ອງໄວ.
 3. ຕອບສະໜອງການສະເໜີເກັບກໍາຂ່າວ ຂອງສັງຄົມໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ, ຈັດສັນການຂຽນຂ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດທັນເວລາ.
 4. ປະສານງານຮ່ວມມືກັບພະແນກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ-ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ສູນກາງ ວ່ອງ​ໄວ, ທັນເວລາ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດ.
 5. ປະສານງານກັບຖະແຫຼງຂ່າວເມືອງໃນການຮັບລາຍງານຂ່າວມາແຂວງ, ສົ່ງໄປສູນກາງ ແລະ ປະສານງານນຳບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງເພື່ອແລກປ່ຽນຂ່າວຮ່ວມກັນ.
 6. ສຳເນົາຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ຮູບນິ້ງ, ວີດີໂອ, ສຽງ ແລະ ຂ່າວທີ່ສຳຄັນໄວ້ໃນສາງລວມ.
 7. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານສະຖານີ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານລາຍການວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດສັນຜັງລາຍການອອກອາກາດທາງ​ວິທະຍຸໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າຮູບ​ແບບຜັງ​​ລາຍການ​ໂທລະພາບ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ ​ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ສົນ​​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ.
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດຜ່ານເນື້ອໃນ, ຮູບແບບລາຍການພາຍໃນ ​ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ອອກອາກາດຢູ່ສະຖານີ.
 4. ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງການຈັດລາຍການສົດ ແລະ ລາຍການອັດທຸກລາຍການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພະແນກ ການທີ່ມີລາຍການອອກອາກາດ.
 5. ສະຫຼຸບສັງລວມການຈັດລາຍການຂອງພະແນກການປະຈໍາເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
 6. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານ ບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານພາສາກຶມມຸ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການລົງເກັບກຳຂ່າວສ້າງແຜນປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຕາມເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນເກັບກຳຂ່າວ, ບົດ, ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ແປບົດ, ຂ່າວ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄກວ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ອອກອາກາດ.
 3. ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານຂ່າວຂຽນຂ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ລາຍງານໄປສື່ສູນກາງ.
 4. ເປັນເສນາທິການໃນການກວດແກ້ເນື້ອໃນລາຍການ, ເພງ, ສະປອດ ແລະ ຂ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຜົ່າ.
 5. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານພາສາມົ້ງ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການລົງເກັບກຳຂ່າວສ້າງແຜນປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຕາມເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນເກັບກຳຂ່າວ, ບົດ, ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ແປບົດ, ຂ່າວ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄກວ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ອອກອາກາດ.
 3. ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານຂ່າວຂຽນຂ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ລາຍງານໄປສື່ສູນກາງ.
 4. ເປັນເສນາທິການໃນການກວດແກ້ເນື້ອໃນລາຍການ, ເພງ, ສະປອດ ແລະ ຂ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຜົ່າ.
 5. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານພາສາອາຄາ.
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນການລົງເກັບກຳຂ່າວສ້າງແຜນປະຕິທິນຂ່າວປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຕາມເຫດການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ, ວາງແຜນເກັບກຳຂ່າວ, ບົດ, ລາຍງານຂ່າວສົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເຫດການ.
 2. ແປບົດ, ຂ່າວ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄກວ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ອອກອາກາດ.
 3. ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານຂ່າວຂຽນຂ່າວໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດ.
 4. ເປັນເສນາທິການໃນການກວດແກ້ເນື້ອໃນລາຍການ, ເພງ, ສະປອດ ແລະ ຂ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຜົ່າ.
 5. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານເຕັກນິກຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ.
 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ວາງແຜນການຜະລິດລາຍການອອກອາກາດຢູ່ແຂວງ, ຢູ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ.
 2. ຄວບຄຸມການຜະລິດ​ແຕ່​ລະລາຍ​ການ ​ແລະ ຈັດ​ສັນ​ຫ້ອງ​ຜະລິດ​ລາຍການ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະແຕ່ລະລາຍການ.
 3. ວາງແຜນຜະລິດສາລະຄະດີ, ບົດວຽກດີຄົນເດັ່ນ, ລະຄອນສັ້ນ, ເພງ, ສະປອດ…ເພື່ອອອກອາກາດ. ຄຸ້ມຄອງ ວາງແຜນການຜະລິດລາຍການ, ຕັດຕໍ່ຂ່າວ, ສາລະຄະດີ, ສະປອດ ແລະ ລາຍການບັນເທີງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
 4. ຜະລິດລາຍການ, ຂ່າວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສົ່ງອອກໂທລະພາບແຂວງ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂທລະ ພາບອື່ນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນການຖ່າຍພາບໂຄສົກໃນຫ້ອງສະຕູດີໂອ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສວຍງາມ.
 6. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.
 1. ໜ່ວຍງານເຕັກນິກອອກອາກາດ ແລະ ຜະລິດລາຍການ.
 1. ຄຸ້ມຄອງ ວາງແຜນຜັງການອອກອາກາດ, ຄວບຄຸມອອກອາກາດສົດ, ອັດຂ່າວ, ລາຍການພາຍໃນ ແລະ ພະແນກການ, ຕັດຕໍ່ ແລະ ອອກອາກາດ.
 2. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຈັດລຽງເນື້ອເພງ, ສາລະຄະດີ, ສະປອດ ທີ່ປະກອບລາຍການຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ, ເໝາະສົມ ແລະ ແຍກແຕ່ລະຟາຍເອກະສານໃຫ້ລະອຽດ.
 3. ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ແອເຢັນຂອງສະຖານີ, ຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການຖ່າຍທອດສົດ ແລະ ບັນທຶກ.
 4. ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດສົດໃນງານຕ່າງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
 5. ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຕັກນິກເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອັດສຽງ, ຄອມພີວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນໃນຫ້ອງອອກອາກາດ ແລະ ຜະລິດລາຍການທັງໝົດ.
 6. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.

  X. ໜ່ວຍງານເຄື່ອງສົ່ງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ.

 1. ຄຸ້ມຄອງ ຮັບຜິດຊອບເຄື່ອງສົ່ງ ໃຫ້ໄດ້ອອກອາກາດປົກກະຕິ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
 2. ບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເຕັກນິກເຊັ່ນ: ອຸປະກອນວັດແທກ, ເຄື່ອງສົ່ງ, ອຸປະກອນສ້ອມແປງ, ເສົາ ແລະ ອັງແຕນ.
 3. ກວດກາເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນທີ່ເປ່ເພ ແລະ ຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງ.
 4. ກວດກາຄຸນນະພາບສັນຍານເຄື່ອງສົ່ງ(ພາບ,ສຽງ) ແລະ ວັດແທກສັນຍານ ປະຈຳແຕ່ລະວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມສັນຍານພາບ, ສຽງທີ່ກະຈາຍແຕ່ລະວັນ.
 5. ກວດກາ, ສ້ອມແປງທາງສາຍໂທລະໂຄ່ງໃນເທດສະບານແຂວງ ແລະ ຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນໃນການສ້ອມແປງໂທລະໂຄ່ງ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຕາມຄວາມສາມາດ.
 6. ສະຫຼຸບວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍລິ ຫານ ເພື່ອສັງລວມລາຍງານ.